Základní škola Montessori Plzeň

O nás - Základní škola Montessori Plzeň

Kdo jsme?

Základní škola Montessori Plzeň – první a jediná Montessori devítiletka v Plzeňském a Karlovarském kraji.

Naše poslání

Naším posláním je zažehnout v žácích vášeň pro celoživotní učení a vzdělávání se a vést je k nezávislému a zodpovědnému životu, aby byli schopni adaptovat se na svět v 21. století, porozuměli mu, uplatnili se v něm a pomáhali ho utvářet.

Co nabízíme?

Naše poslání se plně shoduje s cíli definovanými Školským zákonem a Rámcovým vzdělávacím programem. V souladu s idejemi Marie Montessori přitom respektujeme a využíváme zákonitosti vývojové psychologie dítěte a dbáme na kontinuální utváření jeho osobnosti od dětství k dospívání.

Do 12. roku dítěte (na 1. stupni) klademe při výchově a vzdělávání důraz na rozvoj jeho fyzické, morální a emocionální nezávislosti. Do 15. roku (na 2. stupni) pak budujeme jeho nezávislost ekonomickou, sociální a psychologickou.

Co nabízíme žákům?

Našim žákům nabízíme především prostor a možnosti pro jejich sebevyjádření a seberealizaci, abychom odhalili jejich skrytý potenciál a pomáhali jim ho rozvíjet.

 • Připravené prostředí - zakládáme si na tom, aby žáci vyrůstali v trvale srozumitelném, bezpečném a připraveném prostředí, které mají rádi, orientují se v něm a pečují o jeho rozvoj.
 • Skutečná a smysluplná práce - zprostředkováváme jim přiměřeně k jejich věku rozmanité příležitosti k vykonávání skutečné a smysluplné práce, díky které získávají zásadní životní zkušenosti.

Co nabízíme rodičům?

Rodičům pomáháme především vést jejich děti na cestě za šťastným a úspěšným životem a stejně tak usilujeme o jejich maximální začlenění do našeho školního společenství.

 • Možnost pozorovat - rodiče se podílejí na systematickém pozorování žáků při práci ve školní třídě, na zahradě či pozemku za účelem důvěrného poznání prostředí, ve kterém se žáci dennodenně pohybují.
 • Možnost participovat - rodiče pomáhají s plánováním, organizováním a pořádáním nejrůznějších akcí uvnitř školy i mimo ni anebo je jen navštěvují jako podporovatelé s cílem stát se součástí naší komunity.

Naše hodnoty

Hodnoty, kterými se v naší škole řídíme, představují principy naší práce s žáky a spolupráce s rodiči a jsou kompasem našeho vnitřního rozvoje. Přenášíme je do každodenního života dětí a učíme je tím vytvářet si žebříček vlastních hodnot i životních cílů.

Naši žáci jsou naší prioritou

 • Jednáme s nimi jako s rovnocennými partnery - poskytujeme jim posilující zpětnou vazbu, formativně hodnotíme jejich pokrok, vedeme je k sebereflexi a jako zdroj učení k tomu účelně využíváme práci s chybou, abychom je neustále posouvali vpřed.
 • Podporujeme jejich individuální rozvoj - podporujeme zvnějšku jejich vnitřní motivaci a společně s nimi hledáme průnik jejich touhy a talentu, abychom jim pomáhali objevovat to, v čem vynikají.
 • Přistupujeme k nim jako k aktivním spolutvůrcům jejich vlastního učení - svěřujeme jim maximální možnou důvěru, samostatnost i zodpovědnost v oblastech, ve kterých se rozhodnou rozvíjet, abychom jim umožnili zažívat radost z učení i úspěchy v něm.

Rodiče jsou našimi strategickými partnery

 • Budujeme přirozené mezilidské vztahy - nezbytná je pro nás úzká spolupráce s rodiči jak v oblasti výchovy a vzdělávání jejich dětí, tak v oblasti fungování a rozvoje naší školy.
 • Komunikujeme otevřeně - zakládáme si na tom, aby naše komunikace byla ve všech směrech co nejvíce transparentní.

Naši učitelé rostou společně s žáky

 • Neustále se vzděláváme - pravidelně využíváme možnosti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, podnikáme vzájemné návštěvy se spřátelenými školami, dělíme se s veřejností o své zkušenosti a inspirujeme se tuzemskými i zahraničními příklady dobré praxe.

Co od nás nelze očekávat

Jelikož zajišťujeme výchovu a vzdělávání dětí podle myšlenek Marie Montessori a principů její pedagogiky, vymezujeme se vůči zažitým praktikám tradičního vzdělávání, které jsou v přímém rozporu s naším posláním a hodnotami.

 • Neznámkujeme - nepoužíváme známky jako nástroj pro hodnocení výkonu žáků, ale používáme slovní hodnocení, abychom popsali úroveň jejich poznání, pokroky a silné i slabé stránky.
 • Netestujeme - nepoužíváme testy jako jedinečné důkazy o výsledcích učení žáků, ale využíváme pro to nejrůznější nástroje jako žákovská portfolia, pracovní listy, společné i individuální projekty nebo práci na pomůckách.
 • Netrestáme - neudělujeme poznámky, ale vedeme žáky k tomu, aby převzali plnou zodpovědnost za vlastní jednání a byli schopni čelit jeho důsledkům, a tak při řešení případných problémů upřednostňujeme dohodu nejprve se samotnými žáky a v případě nutnosti poté s rodiči.
 • Neporovnáváme žáky mezi sebou - nevytváříme prostředí, které je soutěživé a v němž se porovnávají výkony žáků nebo žáci navzájem, ale naopak vytváříme prostředí podpůrné, ve kterém se žák porovnává výhradně se svým vlastním já.
 • Neupřednostňujeme obsah učiva před cíli vzdělávání - neorientujeme se na prosté memorování učiva, ale soustředíme se primárně na naplňování vzdělávacích cílů, a tak vedeme žáky žáky především k pochopení podstaty jevů, k porozumění v souvislostech, ke kritickému myšlení a ke schopnosti vyhledat si potřebné informace samostatně.