Úvod  informace Přehled kroužků

Přehled kroužků

Rytmika

Hudební průprava pro děti a rozvoj hudební představivosti. Obsahem Rytmiky jsou jednoduché písně, vyprávění, hudebně pohybové a rytmické hry, poslech skladeb, hra na rytmické hudební nástroje (včetně doplňujících výtvarných a pracovních činností), pochopení základních hudebních pojmů – rytmus, takt, tempo, melodie. Aktivizačními prvky jsou společný zpěv, poslech hudby a hudebně-pohybové hry.

Výtvarná dílna

Vždy se snažíme vrýt do paměti dětský princip, že dětské oči viděly, ouška slyšela, hlava nad tím přemýšlela a ruce to dokázaly nakreslit nebo vyrobit.
V naší výtvarné dílně děti přijdou do styku s nespočetným množstvím technik např. kresba, malba,otiskování, muchláž, mozaika, foukání barev, modelování, stříhání, keramika, vytrhávání, lepení, koláž, batika, malba na textil..
Kromě poznání nejrůznějších stylů má pro děti výtvarná činnost ještě mnoho dalších smyslů:

- děti cvičí jemnou motoriku
- podporujeme u dětí správný úchop
- rozvoj fantazie a představivosti dětí
- prohlubujeme touhu po hezkém prožitku
- posilujeme myšlení a tvůrčí talent
- kresba či malba je často spojením mezi světem dětí a dospělých, pomáhá nám dítě lépe poznat. v některých případech i diagnostikovat poruchy.

Tvořivou prací napomůžeme dětem dojít k pocitu radosti ze sebe samých, k úžasu nad tím, že mohou malovat a vytvořit vlastně vše.

Pohybová výchova

Důraz je kladen na všestranný pohybový rozvoj dítěte s prvky zdravotní gymnastiky.
Jedná se o zdokonalení dětské:

- obratnosti
- orientace v prostoru,
- akce a reakce,
- rychlosti,
- rovnováhy,
- síly
- dovednosti
- neustálé propojování pravé a levé hemisféry.

Děti hravou formou zdokonalují své pohybové možnosti při práci s náčiním i na nářadí, které je ve školce k dispozici.Pozitivně posilujeme u dětí morálně volní vlastnosti a schopnost vzájemné spolupráce.

Anglický jazyk

Zařazení anglického jazyka do každodenních činností. Výuka angličtiny zahrnuje zapojení všech smyslů (sluchu, hmatu, čichu, chuti), jemné motoriky, výtvarné a pracovní činnosti, tělesných cvičení a denních rituálů. Důraz je kladen na nenásilné seznámení s gramatickými jevy a vytváření nových řečových struktur pomocí říkadel, chantů, jazykolamů, písniček a příběhů. Cílem je snadné zapamatování si slovní zásoby a frází.
Principy výuky anglického jazyka:

- celostní učení
- nepřímé učení
- využití pohybu
- opakování
- individuální přístup
- schopnost porozumět
- práce s chybou
- používání mateřského jazyka

Děti předškolního věku cizí jazyk vstřebávají stejným způsobem jako se učí svůj rodný jazyk. Prostřednictvím děláním věcí, hraním si, nevědomky a náhodně se učí nová slova a fráze. Často si ani neuvědomují, že se učí cizí jazyk. Děti nerozumějí gramatickým pravidlům a také vysvětlování kolem jazyka je pro ně zbytečné. Jejich gramatika se vyvíjí, zlepšuje a upevňuje postupně a nevědomky sama o sobě, tím že je pravidelně a dostatečně vystavujeme cizímu jazyku, naučí se rozumět velkému množství cizích slov a frází.

 
TOPlist